• دردهايى هست كه مال همه است؛ و من آن دردها را هرگز پنهان نمى كنم؛ اما درد قلب، مال هيچ كس نيست به جز صاحب قلب

  Nader Ebrahimi
 • دختر سياسى، بهتر از پسر سياسى است. مردان، انگار كه براى حضور در معركه ى سياست به دنيا مى آيند؛ اما زنان، بر اين ميدان منّت مى گذارند كه پا در آن مى نهند. هر جا زنى به خاطر عدالت مى جنگد، آن جا عطرى پيچيده است شيرين و شورانگيز و بهشتى

  Nader Ebrahimi
 • جوان، اشتباه مى كند و جهان را به پيش مى راند.پير، خطا نمى كند و دنيا را به جانب توقف مى كشاند

  Nader Ebrahimi
 • انسان خوب، هر جا دوستى داشته باشد، بى شک دشمنى هم دارد. من اگر بى دشمن بمانم، تنها دليلش این است كه هدفم را از ياد برده ام؛ چرا كه هيچ هدف بزرگى وجود ندارد كه دشمنان حقيرى نداشته باشد

  Nader Ebrahimi
 • پالاز، در پناه آدم كشى مثل من است كه مى تواند عليه آدم كشى سخنرانى كند، و در سايه ى خشونت من، تا به حال زنده مانده تا بتواند بر ضد خشونت، موعظه كند

  Nader Ebrahimi
Post as Image: