• भगवान र बिज्ञान यो संसारका सबै भन्दा ठुला भ्रम हुन् ।

    Nirmal Gyanwali
Post as Image: