• Copy Image
  Nirmal Gyanwali quote. भगवान र बिज्ञान यो संसारका सबै भन्दा ठुला भ्रम हुन् ।

  भगवान र बिज्ञान यो संसारका सबै भन्दा ठुला भ्रम हुन् ।

  Nirmal Gyanwali
  Moms Typewriter
  A
  A
loader
Post as Image: