• برای بارور شدن مردان بزرگ «کودِ تاریخ» لازم است. گلهای عجیب و غریبی که به وجود می آورد، مثل گاندی، ناپلئون. اینها همه از اعماق کثافت بیرون می آن، از ته بیست قرن چرک و خون و کود تاریخ سر بلند می کنن

  Romain Gary
 • اگر آدم، در قایقی، وسط اقیانوس باشد جدا عالمی دارد. وسط اقیانوس! تک و تنها! توی قایق! نه موتوری! نه بادبانی و نه حتی خود قایق... آسایش حقیقی یعنی همین

  Romain Gary
 • He gave up. He'd been feeling like giving up for a long, long time. I guess it's maturity, they say it always gets you in the end. I don't seem to have any more principles left, so it's got to be maturity... A broken man, I guess that's what you become, the moment you are no longer a kid

  Romain Gary
 • باران می آمد و روی شیروانی ترانه می نواخت: ترانه ای که اگه آدم اون رو شب، در امنِ آغوش او گوش کنه زیباترین ترانۀ دنیاست. هر قدر باد شدیدتر باشه و بارون تند تر بیاد بازوهاش محکمتر دورت فشرده میشه و تو توی بغلش راحت تری و دیگه از هیچ چیز نمی ترسی. دست کم این احساس منه. تمام عمرم صدای بارون روی شیروانی رو تنها شنیدم. بارون دوست نداره کسی تنها ترانه اش رو گوش بده. من ناکامیش رو خوب حس می کنم

  Romain Gary
 • صاحب نشانی و هویت شدن یعنی: مرگِ اسبِ سفیدِ وحشی

  Romain Gary
Post as Image: