• Copy Image
  Sadegh Hedayat quote. There are sores which slowly erode the mind in solitude like a kind of canker

  There are sores which slowly erode the mind in solitude like a kind of canker

  Sadegh Hedayat
  Moms Typewriter
  A
  A
 • Copy Image
  Sadegh Hedayat quote. همه گمان میکنند بچه خوشبخت است. نه خوب یادم است آن وقت بیشتر حساس بودم. آن وقت هم مقلد و آب زیرکاه بودم. شاید ظاهرا میخندیدم یا بازی میکردم. ولی در باطن کمترین زخم زبان یا کوچکترین پیشامد ناگوار و بیهوده ساعتهای دراز فکر مرا به خود مشغول میداشت و خودم خودم را میخوردم

  همه گمان میکنند بچه خوشبخت است. نه خوب یادم است آن وقت بیشتر حساس بودم. آن وقت هم مقلد و آب زیرکاه بودم. شاید ظاهرا میخندیدم یا بازی میکردم. ولی در باطن کمترین زخم زبان یا کوچکترین پیشامد ناگوار و بیهوده ساعتهای دراز فکر مرا به خود مشغول میداشت و خودم خودم را میخوردم

  Sadegh Hedayat
  Moms Typewriter
  A
  A
loader
Post as Image: